НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ДОКУМЕНТИ

 

 

Чл. 11 (1) За започване на процедурата за явяване на изпити за дипломиран експерт- счетоводител се подава заявление и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея, в срок от 01 до 30 септември, като кандидатите посочват годината, в която възнамеряват да започнат полагането на изпитите.

(2) Документите се подават в офиса на ИДЕС. Заявленията се завеждат в специален регистър.

 

Чл. 12. До 10 октомври, Комисия, ръководена от представител на УМС, в присъствието на член на Контролния съвет изготвя Протокол за резултатите от проверените дипломи. За всеки кандидат се посочва приравняването и/или дисциплините, по които трябва да се положи допълнителен изпит /изпити/ по реда на чл.17 от Закона за независимия финансов одит.

 

Чл. 13. В срок до 20 октомври, Протоколът по чл.12, тематичните конспекти, изготвени от хабилитирани преподаватели по дисциплините, след съгласуване с УМС, се обявяват на публичния сайт на ИДЕС (www.ides.bg)

 

Чл. 14. В срок до 30 октомври, кандидатите подават заявления със свободен текст за явяване на изпити по учебните дисциплини, изброени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит, които са им определени от УМС, като посочват в коя изпитна сесия ще се явят.

 

Чл. 15 (1) Изпитите по чл. 8, ал. 4 се провеждат в две сесии - през месец ноември и през месец януари на следващата година.

(2) За резултатите от проведените изпити се съставя протокол. Протоколите се подписват от преподавателя, който е провел изпита, представител на УМС и ръководителя на катедрата по счетоводство на висшето училище, от което е изпитващият преподавател.

(3) За всеки изпит по ал. 1, проведен в ИДЕС, кандидатът внася в Института на дипломираните експерт-счетоводители определена от УС на ИДЕС такса.

 

Чл. 16 (1) Необходимите документи за явяване на изпити за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител се подават от 1 до 15 май всяка година. Подаването на документите в установения срок е условие за допускане до изпита по счетоводство.

(2) Преди подаване на документите за изпитите, кандидатите заплащат в касата на ИДЕС или по посочена банкова сметка определената от УС такса за всеки изпит.

(3) Документите за кандидатстване включват:

а/ Заявление по образец;

б/ Нотариално заверено копие от диплома за висше образование;

в/ Протокол/и от изпит/и по чл. 17 от ЗНФО;/копие/

г/ Документи, съгласно Вътрешните правила за доказване на придобития професионален стаж по чл.16, чл.18 и чл.20 от ЗНФО.

д/ Свидетелство за съдимост с дата на издаване след 01 януари в годината на кандидатстване;

е/ Копие от лична карта;

ж/ Документ за платена такса за изпит по счетоводство.

(4) Документите по ал. 3 се прилагат в досието на кандидата от административното лице на ИДЕС.

 

Чл. 17. Кандидат, който е положил успешно изпита по счетоводство, влиза в процедура по кандидатстване за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

 

Чл. 18. За всеки следващ изпит, но не по-късно от десет календарни дни преди датата на изпита, се подава заявление за допускане до съответния изпит, придружено с документ за платена такса.

 

Чл. 19. Когато срокът за подаване изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се смята първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

 

Чл. 20. При подаване на заявление за явяване на изпити в следваща календарна година се подава и ново свидетелство за съдимост.

 

Чл. 21. Положилите успешно изпита по счетоводство могат да придобият правоспособност в рамките на следващите 5 /пет/ последователни сесии за всеки отделен изпит. Изпитът по «Независим финансов одит» се полага последен, след успешното полагане на всички изпити.

 


 


© ИДЕС, 2017 г.