НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ОЦЕНЯВАНЕ

  

 

 

Чл. 80. Оценяването на резултатите от писмения изпит се извършва от Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» при заложените кретирии по модули и съответната тежест на въпросите, включени в модулите, както следва:

- отговор на въпрос с ниска степен на трудност:          5 (пет) точки;

- отговор на въпрос с  висока степен на трудност:      10 (десет) точки;

- непосочен отговор:                                                         0  (нула) точки.

 

Чл. 81 (1) Веднага след приключване на изпита администраторите на Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» изготвят протокол за всеки кандидат с въпросите и отговорите на кандидата, преди да са въведени в системата верните отговори. Всеки лист от разпечатката се подписва от администратора на информационната система и от председателя на комисията по проверка на електронния изпит.

(2) До 30 (тридесет) минути след приключване на електронния изпит представителят на КС предоставя на администраторите на системата верните отговори и те се въвеждат в Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити», изготвя се протокол за успешно положилите писмен изпит, който се проверява и подписва от Комисията по провеждане на писмения изпит и представителя на администратора на електронния изпит.

 

Чл. 82. Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» изготвя индивидуален протокол /справка/ за резултатите от проведения изпит за всеки кандитат, като се отбелязва броят на верните и грешните отговори и събраният брой точки.

 

Чл. 83. Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» извършва обработка на работата на кандидата, като резултатите се представят в подходяща справка.

 

Чл. 84. За успешно положен писмен изпит се смята този, при който кандидатът е получил минимум  75 % от максимално възможния брой точки.

 

 Чл. 85 (1) До два работни дни от датата на провеждане на изпита, Председателят на Комисията по провеждане на изпитите обявява по подходящ начин на интернет сайта на ИДЕС верните отговори на въпросите, резултатите от изпита и определя до три работни дни, в които кандидатите могат да разгледат резултатите си.

(2) Преразглеждане на резултатите от електронния изпит  се допуска при подадена жалба в срок до 7 /седем/ календарни дни от датата на обявяването на резултатите от електронния изпит, когато се докаже фактическа грешка в поставения въпрос или в отговора, определен за верен. Преразглеждането се извършва в рамките до 10 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалбите.

(3) В случаите по ал. 2, с протокол на Комисията по провеждане на изпита, въпросът се зачита за верен за всички кандидати с предвидените за него точки. Комисията по провеждане на изпита издава нов протокол за резултатите от писмения изпит.

(4) При установена техническа грешка в поставения въпрос или в отговора, определен за верен, преразглеждане на резултати не се извършва. Предвидените за него точки се зачитат само за кандидатите с посочен верен отговор.

(5) С решение на УС на ИДЕС се създава Комисия по жалбите, която е независима от Комисиите по провеждане на изпитите. Комисията се състои от 4 (четири) члена, трима члена определени от УС на ИДЕС и един член, определен от КПНРО със съвещателен глас. Членовете на комисията избират помежду си председател и приемат правила за работата си.

(6) В срок до 7 календарни дни от датата на получаване на отрицателен отговор от Комисията по провеждане на изпита относно искане за преразглеждане на резултата, кандидатът може да подаде жалба до КПНРО.

(7) Преразглеждане на изпитните работи при жалби  до КПНРО, се извършва извън срока по ал.2. По предложение на КПНРО, постъпилите жалби се изпращат за разглеждане до комисията по ал. 5.

 

Чл.86. Протоколите за провежданите изпити се изготвят от Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити». Те съдържат имената на кандидатите за изпитване, имената на членовете на комисията по проверка на писмения изпит, датата и сесията на съответния изпит. Протоколите се приключват с нанасянето на резултатите и подписите на членовете на Комисията по провеждане на писмения изпит веднага след завършването на проверката на протоколите от Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити».

© ИДЕС, 2017 г.