НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

УСЛОВИЯ

Чл. 6. Кандидат за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да бъде:

(1) Лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета, глава шеста, раздели І, Іа, ІІІ и ІV и глава VІІ от особената част на Наказателния кодекс, не е лишено от правото да упражнява одиторска професия или дейност, или други подобни дейности, или дейности в областта на финансите и счетоводството и не е лишено от правото да заема материално- отговорна длъжност.

(2) Лице, което има висше образование и професионален стаж, съгласно чл. 16 от Закона за независимия финансов одит.

 

Чл. 7. Кандидатът следва да е положил успешно при обучението си във висше училище, акредитирано съгласно Закона за висшето образование или чрез други форми на следдипломно обучение към тези училища, изпити по посочените в чл. 17 от Закона за независимия финансов одит дисциплини.

 

Чл. 8 (1) Доказателство за успешно положените изпити по дисциплините, посочени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит, е диплома за висше образование и приложението към нея.

(2) Когато посочените в приложението към дипломата дисциплини са със сходно наименование и съдържание на дисциплините, посочени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит, се извършва приравняване. Приравняването на изпитите се извършва с решение на УМС. При необходимост, УМС може да изисква учебни програми по изучаваните дисциплини във висшите училища.

(3) Кандидат, който не е положил изпит по някоя от дисциплините, посочени в
чл. 17 на Закона за независимия
 финансов одит като студент или в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, ги полага в Института на дипломираните експерт-счетоводители пред хабилитирани преподаватели по съответната дисциплина от акредитирано висше училище.

(4) Завършен от кандидат курс в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, който не е част от обучение за “бакълавър” или “магистър”, не се зачита като основание за покриване на дисциплина, посочена в чл.17 на Закона за независимия финансов одит.

 

Чл. 9. Професионалният стаж по чл. 6, ал. 2 трябва да бъде в областта на счетоводството, вътрешния, външния финансов одит и финансова инспекция, като орган на Националната агенция по приходите и по приходите по ЗМДТ, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, респективно длъжност инспектор или методолог, и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите.

 

Чл. 10 (1) Помощник-одиторският стаж от две години се признава за част от общия професионален стаж, изискван по чл. 16 от Закона за независимия финансов одит. Когато професионалният стаж като помощник-одитор се полага по втори трудов договор, продължителността му се приравнява на 2-годишен стаж по основен трудов договор, според правилата на чл.111 и 113 от Кодекса на труда.

(2) Специализирано одиторско предприятие (СОП) и/или предприятие на регистриран одитор, в което се полага стаж на кандидат, подлежи на контрол по отношение на реалното осъществяване на стажа. Контролът се извършва по ред,  определен от УС на ИДЕС, като се завежда поименен регистър за помощник-одиторите. Зачитането на стажа като помощник-одитор на кандидат, който е започнал полагането му преди влизането в сила на Вътрешни правила за приемане на документи за доказване на придобития професионален стаж по чл.16, чл.18 и чл.20 от ЗНФО, става по реда на настоящите правила.

 

Чл. 11 (1) За започване на процедурата за явяване на изпити за дипломиран експерт- счетоводител се подава заявление и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея, в срок от 01 до 30 септември, като кандидатите посочват годината, в която възнамеряват да започнат полагането на изпитите.

(2) Документите се подават в офиса на ИДЕС. Заявленията се завеждат в специален регистър.

 

Чл. 12. До 10 октомври, Комисия, ръководена от представител на УМС, в присъствието на член на Контролния съвет изготвя Протокол за резултатите от проверените дипломи. За всеки кандидат се посочва приравняването и/или дисциплините, по които трябва да се положи допълнителен изпит /изпити/ по реда на чл.17 от Закона за независимия финансов одит.

 

Чл. 13. В срок до 20 октомври, Протоколът по чл.12, тематичните конспекти, изготвени от хабилитирани преподаватели по дисциплините, след съгласуване с УМС, се обявяват на публичния сайт на ИДЕС (www.ides.bg)

 

Чл. 14. В срок до 30 октомври, кандидатите подават заявления със свободен текст за явяване на изпити по учебните дисциплини, изброени в чл. 17 на Закона за независимия финансов одит, които са им определени от УМС, като посочват в коя изпитна сесия ще се явят.

 

Чл. 15 (1) Изпитите по чл. 8, ал. 4 се провеждат в две сесии - през месец ноември и през месец януари на следващата година.

(2) За резултатите от проведените изпити се съставя протокол. Протоколите се подписват от преподавателя, който е провел изпита, представител на УМС и ръководителя на катедрата по счетоводство на висшето училище, от което е изпитващият преподавател.

(3) За всеки изпит по ал. 1, проведен в ИДЕС, кандидатът внася в Института на дипломираните експерт-счетоводители определена от УС на ИДЕС такса.

 

Чл. 16 (1) Необходимите документи за явяване на изпити за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител се подават от 1 до 15 май всяка година. Подаването на документите в установения срок е условие за допускане до изпита по счетоводство.

(2) Преди подаване на документите за изпитите, кандидатите заплащат в касата на ИДЕС или по посочена банкова сметка определената от УС такса за всеки изпит.

(3) Документите за кандидатстване включват:

а/ Заявление по образец;

б/ Нотариално заверено копие от диплома за висше образование;

в/ Протокол/и от изпит/и по чл. 17 от ЗНФО;/копие/

г/ Документи, съгласно Вътрешните правила за доказване на придобития професионален стаж по чл.16, чл.18 и чл.20 от ЗНФО.

д/ Свидетелство за съдимост с дата на издаване след 01 януари в годината на кандидатстване;

е/ Копие от лична карта;

ж/ Документ за платена такса за изпит по счетоводство.

(4) Документите по ал. 3 се прилагат в досието на кандидата от административното лице на ИДЕС.

 

Чл. 17. Кандидат, който е положил успешно изпита по счетоводство, влиза в процедура по кандидатстване за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

 

Чл. 18. За всеки следващ изпит, но не по-късно от десет календарни дни преди датата на изпита, се подава заявление за допускане до съответния изпит, придружено с документ за платена такса.

 

Чл. 19. Когато срокът за подаване изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се смята първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

 

Чл. 20. При подаване на заявление за явяване на изпити в следваща календарна година се подава и ново свидетелство за съдимост.

 

Чл. 21. Положилите успешно изпита по счетоводство могат да придобият правоспособност в рамките на следващите 3 последователни сесии за всеки отделен изпит. Изпитът по «Независим финансов одит» се полага последен, след успешното полагане на всички изпити.© ИДЕС, 2017 г.