НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ПОДГОТОВКА

Чл. 22. За подпомагане подготовката на кандидатите и актуализиране на знанията им, ИДЕС организира курсове за теоретично и практическо обучение по следните нормативни актове и области:

- Закон за счетоводството (ЗСч), Национални счетоводни стандарти (НСС) и Международни счетоводни стандарти (МСС);

- Търговско право;

- Данъчно и осигурително право;

- Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Международни одиторски стандарти (МОС);

- Професионална етика и независимост (Етичен кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за професионалните счетоводители).

Чл. 23. Курсовете се организират и провеждат от ИДЕС, в съответствие с утвърдени от УМС учебни планове. За лектори се привличат регистрирани одитори или други специалисти с представени акредитации за провежданите курсове по определените дисциплини след писмено съгласуване с ресорния отговорник от УС и съпредседателите на УМС.

Акредитацията включва: учебена програма, литературни източници и CV с доказване на опит по съответната дисциплина. 

Чл. 24. За всяка дисциплина, УМС приема и утвърждава учебна програма с минимален и максимален брой часове хорариум на курсовете за кандидати, както следва:

Основни дисциплини:

- МСФО – най-малко 60 академични часа;

- Международни одиторски стандарти - най-малко 60 академични часа; 

- Професионална етика - най-малко 20 академични часа;

- Търговско право – най-малко 40 академични часа; и

- Данъчно и осигурително право - най-малко 40 академични часа.

 

Чл. 25 (1) В учебната програма се включват както теоретични въпроси, които са обект на изучаване, така и въпроси за практическото прилагане на теорията по съответната дисциплина, включително и разработени примери и решени казуси.

(2) Програмата може да се преподава само след като е разработена писмено от страна на лекторите и служи като помагало, издавано от ИДЕС, което се предоставя безплатно на кандидатите, участващи в обучението.

(3) Кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители са отговорни за своята подготовка при явяването на изпити. Отговорността на ИДЕС се свежда до организиране на обучение, което има за цел да актуализира и систематизира знанията на кандидатите по отношение на професията.

 

 


© ИДЕС, 2017 г.