НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ИЗПИТИ

 

Чл. 26. Изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител са писмени, в електронен вариант и се провеждат ежегодно в една изпитна сесия  в следния график:

- изпит по счетоводство– през месец юни;

- изпит по търговско право - през месец септември ;

- изпит по данъчно и осигурително право–през месец октомври;

- изпит по независим финансов одит - през месец ноември.

 

Чл. 27. След успешно полагане на първия изпит по счетоводство, поредността на полагане на изпитите по търговско право и по данъчно и осигурително право е по избор на кандидата за дипломиран експерт-счетоводител. При неуспешно полагане на изпита по търговско право, кандидатът има възможност да се яви на изпит по данъчно и осигурително право.

 

Чл. 28. По предложение на УМС и с Решение на УС на ИДЕС може да бъде проведена и втора сесия в същата календарна година.

 

Чл. 29 (1) Кандидатите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител полагат писмените изпити чрез решаване на тест. Тематичните конспекти за провеждането на изпитите се утвърждават от УМС и се обявяват в интернет сайта на ИДЕС, както следва:

- по счетоводство - не по-късно от 15 април;

- по търговско, данъчно и осигурително право, и независим финансов одит - до 30 юни.

(2) Тестовете за всеки от четирите изпита задължително трябва да отговарят по съдържание и обхват на обявените тематични конспекти.

 

 

Чл. 30. За изпита по счетоводство тестът включва 80 закрити въпроса с четири варианта на отговор, от които един отговаря на изискването за верен, останалите са неверни отговори, от публикуваните на български език счетоводни стандарти и други нормативни актове към 31 декември на годината, предхождаща годината на изпита. Въпросите са разпределени на два модула:

Модул 1 – Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти - 30 %, 24 въпроса ;

Модул 2 - Международни счетоводни стандарти – 70 %, 56 въпроса.

 

Чл. 31. За изпита по независим финансов одит тестът включва 80 закрити въпроса с четири варианта на отговор, от които един отговаря на изискването за верен, останалите са неверни отговори, от действащата към датата на изпита нормативна уредба. Въпросите са разпределени на три модула:

Модул 1 -  Закон за независимия финансов одит – 5 % от теста; 4 въпроса;

Модул 2 - Етичен кодекс на МФС за професионалните счетоводители - 10 % от теста; 8 въпроса;

Модул 3 - Международни одиторски стандарти – 85 % от теста; 68 въпроса.

 

Чл. 32. За изпита по търговско право тестът включва 100 закрити въпроса, с четири варианта на отговор, от които един отговаря на изискването за верен, останалите са неверни отговори, от следните области на действащия към датата на изпита Търговски закон: Въпросите са разпределени на шест модула:

Модул 1 -нарушения и санкции по Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов   одит - 2 % от теста.; 2 въпроса;

Модул 2 - специално търговско право и сделки – 8 % от теста; 8 въпроса;

Модул 3 - несъстоятелност – 10 % от теста; 10 въпроса;

Модул 4 - преобразуване на търговските дружества – 10 % от теста; 10 въпроса;

Модул 5 - общи положения и видове търговци – 35 % от теста; 35 въпроса;

Модул 6 - търговски сделки- 35 % от теста; 35 въпроса.

 

Чл. 33. За изпита по данъчно и осигурително право тестът включва 80 закрити въпроса, с четири варианта на отговор, от които един отговаря на изискването за верен, останалите са неверни отговори, от следните области на действащите към датата на изпита данъчни и осигурителни нормативни актове: Въпросите са разпределени на шест модула:

Модул 1 - Данъчно- процесуален кодекс – 6 % от теста; 5 въпроса;

Модул 2-  Корпоративно подоходно облагане –38 % от теста; 30 въпроса;

Модул 3 - Данък добавена стойност – 31 % от теста; 25 въпроса;

Модул 4 - Данъчно облагане на доходите на физически лица – 13 % от теста; 10 въпроса;

Модул 5 - Облагане с местни данъци- 6 % от теста; 5 въпроса;

Модул 6 - Обществено осигуряване – 6 % от теста; 5 въпроса.

 

 Чл. 34 (1) Управителният съвет за своя мандат утвърждава постоянни комисии по провеждането на изпитите  по:

-    Счетоводство  - състояща се от 6 (шест)  члена;

-    Търговско право – състояща се от 4 (четири) члена;

-    Данъчно и осигурително право – състояща се от 4 (четири) члена;

-    Независим финансов одит – състояща се от 6 (шест) члена.

(2) Управителният съвет утвърждава председателите на Комисиите по провеждане на изпитите по предложение на ресорния член на УС.

(3) Съставът на комисиите се утвърждава от УС по предложение на Председателите на Комисиите по провеждане на изпитите, съгласувано със ресорния член на УС.

(4) Членовете на Комисиите по провеждане на изпитите имат право на един глас. При равен брой гласове, решаващ е гласът на председателя на комисията.

 

    Чл. 35 (1) Съставителите на тестови въпроси за съответните изпити се предлагат от      Председателите на Комисиите по провеждане на изпитите, съгласувано с  ресорния член на УС и се утвърждават от УС.

(2) На съставителите се заплаща за приет и включен в базата данни въпрос, по предложение на Председателите на Комисиите по провеждане на изпитите.

(3) Комисиите по провеждане на изпитите и съставителите на тестове преминават специално обучение относно изискванията за подготовка на тестове.

 

       Чл. 36 (1) Комисиите по провеждане на изпитите и съставителите на тестове работят по подготовката на изпитите от момента на тяхното утвърждаване до окончателното формиране на базата данни за съответния изпит по утвърден график от Председателите на Комисиите по провеждане на изпитите, който се представя в ИДЕС. Окончателният комплект от документи по изпитите се предоставят съгласно график, утвърден от Председателите на комисиите по провеждане на изпитите, съгласуван писмено с ресорния отговорник от УС.

(2) Комплектът от документи по подготовката на изпита се приема от администрацията на ИДЕС. При приемането се проверява има ли декларация за конфиденциалност и липсата на конфликт на интереси.

(3) Комплектът от документи се запечатва в голям плик и се надписва ясно и четливо за кой изпит се отнасят, за коя сесия и какъв е видът им. Администрацията, в присъствието на член на Контролния съвет съставят протокол за приетите материали и заключват големия плик с материалите на Комисиите по провеждане на изпитите и съставителите в сейф на ИДЕС с двойна ключалка.

 

         Чл. 37 (1) Получените въпроси се групират и въвеждат в базата данни по модули и тежест от Комисиите по провеждане на изпитите. Комисиите по провеждане на изпитите проверяват базата данни, допълват, изменят и коригират при необходимост въпросите от базата данни, и включват нови въпроси за надграждане на базата.

(2) Комисиите по провеждане на изпитите определят на съставителите на въпроси от кои области за съответния изпит да се съставят въпроси и с каква тежест.

(3) По предложение на Председателите на Комисиите по провеждане на изпитите, УС увърждава трима члена от състава на Комисиите по провеждане на изпитите за удостоверяване с подпис на резултатите от писмения изпит.

 

Чл. 38 (1) Всеки съставител представя съответния брой въпроси, определени му от Комисиите по провеждане на изпитите, разпределени по модули, области и тежест. За всеки въпрос се прилага и съответното решение, препратка към основанието, на което се базира решението, както и предложение за тeжест на съответния въпрос.

(2) Съставителите определят сложността на всеки казус и/или въпрос в точки, както следва:

- въпрос с ниска степен на трудност – 5 точки;

- въпрос с висока степен на трудност – 10 точки;

(3) Точките, които измерват сложността на въпросите се обявяват в теста. В теста се посочва общият брой и минималната граница за успешно полагане на теста.

(4) Фактите и обстоятелствата по въпросите трябва да бъдат посочени ясно, конкретно, с еднозначно тълкуване и последователно в логическа обвързаност. Въпросите трябва да бъдат съставяни по начин, неизискващ многобройни технически изчисления.

 

Чл. 39. В дните по утвърдения график от Комисиите по провеждане на изпитите, изпълнителният директор и член на Контролния съвет на ИДЕС предават на Комисията по провеждане на изпита съхранените в сейфа на ИДЕС материали на съставителите. Големият плик се разпечатва, разпечатват се и малките пликове, извадените материали и декларации се проверяват за пълнота, съставя се протокол и материалите се предават на Комисията по провеждане на изпита. Комисията по провеждане на изпита проверява качеството на съставените въпроси, верността на посочените за верни отговори, вписва ги в базата данни на информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити», разпределени по модули и тежест. Всеки ден от утвърдения график, в който Комисията по провеждане на изпита извършва проверка на въпросите, изготвени от съставителите, процедурата по съхраняване на материалите на съставителите и проверените и вкарани в базата данни въпроси от Комисията по провеждане на изпита в  сейф в офиса на ИДЕС, се повтаря.

 

Чл. 40. Изпитните варианти се изготвят от информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» от въведените въпроси в базата данни на случаен принцип, със съответната тежест в модулите в 3 /три/ варианта.

 

Чл. 41. Комисията по провеждане на изпита при вписване на въпросите в базата данни трябва да състави папка на хартиен и електронен носител с въпросите, разпределени по модули, без отговори и папка с верните отговори. Същите се запечатват в отделни пликове и се заключват в сейф на ИДЕС, в присъствието на един представител на Контролния съвет, ресорния отговорник от УС и Изпълнителния директор на ИДЕС. Ключовете от сейфа се съхраняват до деня на изпита от представителя на Контролния съвет и Изпълнителния директор на ИДЕС.

 

Чл. 42. В деня на изпита сейфът се отключва от представителя на Контролния съвет и Изпълнителния директор на ИДЕС в присъствието на ресорния представител от УС. Техническият носител с верните отговори и материалите за изпита се вземат и се транспортират до мястото на изпита, съхраняват се от представителя на КС. Верните отговори се вписват в информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» половин час след приключване на изпита.

 

Чл. 43. Базата данни без отговорите се предоставя на администраторите на Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» до 9.00 часа в деня на изпита. Същите подписват декларация за неразпространение на изготвените тестове и решения по тях и за липса на конфликт на интереси. Декларациите се съхраняват от администрацията на ИДЕС като част от документацията по провежданите изпити.

 

Чл. 44. Генерирането на 3 /трите/ варианта се извършва в деня на изпита, в присъствието на Изпълнителния директор на ИДЕС, представител на Контролния съвет и ресорния отговорник от УС. Администраторите на Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» отпечатват на хартиен носител генерираните 3 /три/ варианта, от които се избира един вариант от представител на кандидатите, полагащи съответния изпит.

 

Чл. 45. За гарантиране на конфиденциалност съставителите и Комисията по провеждане на изпитите подписват декларации за неразпространение на изготвените въпроси и решения по тях и за липса на конфликт на интереси. Декларациите се съхраняват от администрацията на ИДЕС като част от документацията по провежданите изпити.

 

Чл. 46 (1) Създадената база данни, след актуализация плюс надградените въпроси, се  използват при съставянето на изпитните тестове в следващи изпитни сесии.

(2)                   Само изтегленият  вариант на съответния изпит остава в базата данни  в сървърите на УНСС до окончателното приключване на изпита. Останалата информация от базата данни физически се изтрива от сървърите на УНСС и се съхранява в ИДЕС, като за целта се съставят необходимите протоколи.

(3)                   Въпросите от изтеглените варианти  не се ползват за следващата сесия. С решение на Комисиите по провеждане на изпитите може да се определи по-дълъг срок.

 

 

© ИДЕС, 2017 г.