НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Уважаеми кандидати,

Можете да проверите резултатите си от изпитите, чрез вход в персоналната ви страница от меню Лични данни

Прочетете Указанията за работа със системата за електронен изпит.

Провеждането на изпитите се осъществява по електронен път чрез информационна система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» /ИСПЕИ/, Информационната система обхваща всички дейности, свързани с провеждането на изпити за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт-счетоводител.

Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» гарантира сигурност и надеждност при генерирането, обработката и оповестяването на резултатите от изпита.

Правила за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, приети от УС на ИДЕС с протокол №05 от 06.03.2017 г. и утвърдени от КПНРО с решение №43 от 21.03.2017 г.

Организацията и провеждането на изпитите, предвидени в Правилата, се осъществява от администрацията на ИДЕС.

Утвърждаването на тематичните конспекти и учебните програми за подготовка на кандидати се извършва от Учебно-методичен съвет (УМС).


© ИДЕС, 2018 г.