НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Уважаеми кандидати,

Можете да проверите резултатите си от изпитите, чрез вход в персоналната ви страница от меню Лични данни

Прочетете Указанията за работа със системата за електронен изпит.

Провеждането на изпитите се осъществява по електронен път чрез информационна система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» /ИСПЕИ/, Информационната система обхваща всички дейности, свързани с провеждането на изпити за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт-счетоводител.

Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» гарантира сигурност и надеждност при генерирането, обработката и оповестяването на резултатите от изпита.

Правила за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител - 2019 г.

Организацията и провеждането на изпитите, предвидени в Правилата, се осъществява от администрацията на ИДЕС.


И Н Ф О Р М А Ц И Я

за кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител

относно графика за провеждане на предварителен и редовен изпит

по счетоводство през 2018 г.

Предварителният изпит по счетоводство съгласно пар. 5 от преходните и заключителни разпоредби на Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител ще бъде проведен в съответствие със следния график:

1.      Приемане на документи – през периода от 15.04.2018 г. до 30.04.2018 г.

2.      Провеждане на първи етап от изпита – 12.05.2018 г.

3.      Провеждане на втори етап от изпита – 19.05.2018 г.

Редовният изпит по счетоводство съгласно чл. 33 от правилата ще бъде проведен в съответствие със следния график:

1.      Приемане на документи – през периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

2.      Провеждане на първи етап от изпита – 24.06.2018 г.

3.   Провеждане на втори етап от изпита – 01.07.2018 г.

 

 


© ИДЕС, 2019 г.