НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ИЗПИТИ

Чл. 45. Продължителността на изпитите е както следва:

1.    първи етап на изпита по счетоводство (тест със затворени въпроси) – 4 часа;

2.    втори етап на изпита по счетоводство (въпроси или казуси със свободен отговор) – три часа;

3.    първи етап на изпита по независим финансов одит (тест със затворени въпроси) – 4 часа;

4.    втори етап на изпита по независим финансов одит (въпроси или казуси със свободен отговор) – три часа;

5.    изпит по търговско право (тест със затворени въпроси) – три часа и 30 минути;

6.    изпит по данъчно и осигурително право (тест със затворени въпроси) – 5 часа.

Чл. 46. (1) При провеждане на изпитите по счетоводство (първи етап), независим финансов одит (първи етап), търговско право и данъчно и осигурително право кандидатите могат внасят в залата и да ползват само електронен калкулатор.

(2) При провеждане на втория етап на изпитите по счетоводство и независим финансов одит кандидатите могат да ползват съответната специализирана литература – НСС, МСС, МОС и ЕКПС. Специализираната литература се предоставя за ползване в електронен вариант на работните станции на всеки кандидат.

(3) При провеждане на изпитите се забранява ползването на мобилни телефони. Преди началото на изпита кандидатите изключват своите мобилни телефони и ги оставят на място, определено от квесторите, заедно с другите си лични вещи.

Чл. 47. При провеждане на изпитите се забранява влизането на външни лица в изпитните помещения. В тези помещения могат да влизат само контролиращите лица – квесторите и членовете на комисиите по подготовка и провеждане на изпитите.

Чл. 48. Допускането на кандидатите в изпитните зали започва 30 минути преди началото на изпита, след извършване на проверка за установяване на самоличността им.

Чл. 49. Кандидатите са длъжни да заемат местата си до 5 минути преди началото на изпита. Кандидати се допускат в изпитната зала до обявяване на изпитния вариант.

Чл. 50. Преди започването на всеки изпит отговорният за изпитите член на УС на ИДЕС запознава всички кандидати с указанията за провеждане на изпита.

Чл. 51. Представителят на УНСС, администриращ информационната система по чл. 4, ал. 1, запознава кандидатите с основните правила за работа, като на всеки от тях се предоставят и кратки писмени указания за работа със системата.

Чл. 52. На входа на изпитната зала всеки кандидат получава персонална разпечатка от информационната система. Разпечатката съдържа следната информация:

1.    индивидуален номер за изпита;

2.    трите имена;

3.    единен граждански номер;

4.    регистрационен номер в ИДЕС;

5.    наименование на изпита;

6.    номер на залата;

7.    дата и час на явяване.

Чл. 53. Регистрирането на кандидатите в информационната система по чл. 4, ал. 1 се извършва, след като всеки кандидат въведе в информационната система следните данни:

1.    наименование на изпита;

2.    единен граждански номер; 

3.    регистрационен номер в ИДЕС.

Чл. 54. (1) Провеждането на изпита започва след регистрирането на всички кандидати в информационната система.

(2) Началото и продължителността на изпита се обявяват на всички кандидати от главния квестор.

Чл. 55. (1) След изтичане на определената за всеки изпит продължителност съгласно чл. 45 главният квестор оповестява прекратяване на работата от кандидатите.

(2) След обявяване края на изпита квесторите указват на кандидатите да поставят всички работни материали в предоставения им плик, да напишат името си и да се подпишат върху него.

(3) След обявяване края на изпита кандидатът прекратява работа, предава на квестора материалите по ал. 2 и се подписва в протокола за изпита.

Чл. 56. Кандидатите спазват следните допълнителни изисквания:

1.    за допускане до изпитната зала предоставят за проверка на квесторите личната си карта и електронен калкулатор, ако желаят да ползват такъв;

2.    излизане от залата се разрешава след изтичане на един час от започване на изпита;

3.    при излизане от залата кандидатът се придружава от квестор, като се забранява ползването на мобилен телефон;

4.    не се допуска излизане от залата по едно и също време на повече от един кандидат;

5.    забранено е кандидатите да комуникират помежду си като разговарят или по какъвто и да е друг начин;

6.    преди започване на изпита кандидатите трябва да проверят наличието на печат върху всички предоставени им листи и в случай че им е предаден лист без печат, незабавно да уведомят квесторите.

Чл. 57. (1) При установяване от квесторите на опит за преписване, при намиране на използвани листове без печат на ИДЕС или при непрекратяване на забранена комуникация, съответните кандидати се отстраняват от изпита и техните изпитни работи се анулират.

(2) Материалите на кандидатите с анулирани работи се изземват и анулирането се вписва в протокола за изпита.

Чл. 58. (1) След започване на изпита чрез информационната система за всяка зала се генерира протокол с имената на явилите се кандидати и техните индивидуални номера за изпита.

(2) Протоколите се подписват от квесторите по зали, както и от съответните кандидати при приключване на изпита им.

 

Раздел II

Тест със затворени въпроси

Чл. 59. (1) След като кандидатите заемат местата си, квесторите предоставят на всеки от тях химикалка, три листа с печата на ИДЕС и плик за запечатването им след приключване на изпита.

(2) При необходимост на кандидатите се предоставят допълнителни листи, като техният брой се записва от квесторите в протокола за изпита.

(3) След обявяване на началото на изпита всеки от кандидатите получава разпечатка, която съдържа информация за тежестта на всеки от въпросите.

Чл. 60. (1) След регистрацията на кандидата в информационната система се визуализира основният екран с въпросите. Екранът се състои от три части:

1.    идентификационна част;

2.    навигационна част;

3.    съдържание на въпросите.

(2) Идентификационната част съдържа информация за:

1.    наименование на изпита;

2.    дата и начален час на изпита;

3.    оставащото време до края на изпита;

4.    индивидуалния номер на кандидата за изпита и данните, с които се е регистрирал.

(2)     Навигационната част съдържа информация за избор на въпрос, като представлява последователност от двойки редове. На първия ред са посочени номерата на въпросите. На втория ред са посочени възможните отговори.

(3)     Под всеки номер на въпрос от навигационната част е изобразен червен кръг, когато от кандидата не е посочен отговор на въпроса, или квадрат, в който се визуализира кой отговор е посочен от него за верен („А“, „Б“, „В“ или „Г“).

(4)     Всеки въпрос съдържа информация за:

1.    наименование на изпита;

2.    модул от изпита;

3.    пореден номер на въпроса;

4.    тежест на въпроса;

5.    условие на въпроса;

6.    възможни отговори.

Чл. 61. (1) Решаването на теста се извършва чрез избор на съответния номер на въпрос от навигационната част, след което на екрана се визуализира неговото съдържание.

(2) На екрана се визуализират текстът на въпроса (включително фигури, ако има такива), възможните отговори и 4 „радио бутона“ („А“, „Б“, „В“ или „Г“) за избор на верен отговор. При натискане на бутона информацията се записва в информационната система и се актуализира съдържанието на навигационната част.

Чл. 62. Попълването на теста приключва по желание на кандидата с натискане на бутона „Край на изпита“ (но не преди изтичане на два часа от времето на съответния изпит) или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

 

Раздел III

Въпроси или казуси със свободни отговори

Чл. 63. (1) След като кандидатите заемат местата си, квесторите предоставят на всеки от тях химикалка, 5 листа с печата на ИДЕС и плик за запечатването им след приключване на изпита.

(2) При необходимост на кандидатите се предоставят допълнителни листи, като техният брой се записва от квесторите в протокола за изпита.

Чл. 64. (1) След регистрацията в информационната система за всеки кандидат автоматично се генерира анонимен номер, различен от индивидуалния му номер за изпита. Анонимният номер е криптиран и не се визуализира.

(2) След регистрацията на кандидата в информационната система се визуализира основният екран с въпросите. Екранът се състои от три части:

1.    идентификационна част;

2.    навигационна част;

3.    съдържание на въпросите или казусите.

(3) Идентификационната част съдържа информация за:

1.    наименование на изпита;

2.    дата и начален час на изпита;

3.    оставащото време до края на изпита;

4.    индивидуалния номер на кандидата за изпита и данните, с които се е регистрирал.

(4) Навигационната част съдържа информация за избор на въпрос или казус.

(5) След избора на въпрос или казус на екран се визуализира следната информация:

1.    съдържанието на въпроса;

2.    максимален брой допустими символи в отговора;

3.    брой въведени и оставащи символи;

4.    рамка за въвеждане на текст, в която кандидатът въвежда своя отговор.

(5)     Съдържанието на отговора се запазва автоматично от информационната системата в базата на всеки 2 минути.

Чл. 65. (1) След приключване на изпита за всеки кандидат се генерира защитен електронен файл, който съдържа информация за дадените от него отговори по всеки въпрос или казус.

(2) При проверка на отговорите на кандидатите изпитните им работи по ал. 1 се идентифицират с анонимния номер по чл. 64, ал. 1.

(3) Проверката на изпитните работи по ал. 1 се осъществява от разпечатка на хартиен носител на отговорите на всеки кандидат, като всяка страница съдържа декриптирания анонимен номер по чл. 64, ал. 1.

(4) Разпечатките по ал. 3 се правят от администраторите на информационната система в деня на провеждане на изпита, подписват се от тях и се предават на председателя на съответната комисия за подготовка и провеждане на изпита.

 

 

© ИДЕС, 2019 г.