НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ

  

 

Чл. 11. (1) Изпитите за дипломиран експерт-счетоводител съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНФО се провеждат ежегодно в изпитна сесия по график, утвърден от Управителния съвет (УС) на ИДЕС;

(2) Графикът за изпитната сесия съдържа минимум по две дати за всеки изпит.

(3) Графикът се обявява на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) не по-късно от два месеца преди датата на първия изпит от изпитната сесия.

(3) При необходимост в една календарна година може да се проведе допълнителна изпитна сесия.

(4) Изпитите се провеждат писмено в електронен вариант чрез информационната система „ИДЕС за провеждане на електронни изпити“, функционираща в IT инфраструктурата на Тестовия център на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) чрез работни станции за всеки кандидат.

(5) Информационната система по ал. 4 гарантира сигурност и надеждност при генериране на въпроси за изпитните варианти, обработка и оповестяване на резултатите от изпитите.

 

ИЗПИТИ

Чл. 12. (1) Изпитите за дипломиран експерт-счетоводител се провеждат чрез тестове със структурирани отговори (затворени въпроси) и въпроси и/или казуси със свободни отговори.

(2) За целите на тестване на аналитичните умения и детайлните познания по счетоводство и независим финансов одит се провежда втори етап за тези изпити, състоящ се в решаването на въпроси и/или казуси със свободни отговори.

(3) Всеки въпрос от тестовете съдържа информация за:

1.   пореден номер на въпроса;

2.   тежест на въпроса;

3.   условие на въпроса.

(4) Въпросите със структурирани отговори съдържат възможните четири отговора („А“, „Б“, „В“ или „Г“).

(5) (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) Въпросите и/или казусите със свободни отговори са структурирани в три групи по един въпрос, в зависимост от тежестта:

1.                   въпроси или казуси с тежест 25 точки;

2.                   въпроси или казуси с тежест 35 точки;

3.                   въпроси или казуси с тежест 40 точки.

Чл. 13.  (1) Тематичните конспекти за провеждането на изпитите за всяка изпитна сесия се утвърждават и обявяват на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

(2) Тестовете по чл. 12 от Правилата за всеки от изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО отговарят по съдържание и обхват на обявените тематични конспекти.

(3) Тестовете за изпитите по съответните области по чл. 15 от ЗНФО се разработват въз основа на действащата към 01 януари на съответната година нормативна база.

Чл. 14. (1) Всеки от изпитите по чл. 15 ал.1 от ЗНФО се провежда писмено, при условията на чл. 11 и чл. 12 от Правилата.

(2) Изпитът по счетоводство се провежда на два етапа:

1.       първи етап – тест от 60 затворени въпроса с по 4 отговора, от които само един е верен; въпросите са разделени в два модула, като всеки модул има по две групи въпроси, разпределени поравно в зависимост от тяхната тежест:

а) модул 1 с въпроси по Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, който представлява 50 на сто от общия брой въпроси;

б) модул 2 с въпроси по Международните счетоводни стандарти, който представлява 50 на сто от общия брой въпроси.

2.       втори етап – решаване на три въпроса и/или казуса със свободен отговор.

(2а) (Нова, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) Изпитът по българско счетоводно законодателство за кандидатите по чл. 7б, ал. 2, т. 3 се провежда чрез тест от 30 въпроси с по 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите  са от Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

(3) Изпитът по независим финансов одит се провежда на два етапа:

1.       първи етап – тест от 60 затворени въпроса с по 4 отговора, от които само един е верен; въпросите са разделени в два модула, като всеки модул има по две групи въпроси, разпределени поравно в зависимост от тяхната тежест:

а) модул 1 с въпроси по Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители (ЕКПС), издаден от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители, който представлява 30 на сто от общия брой въпроси;

б) модул 2 с въпроси по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, който представлява 70 на сто от общия брой въпроси.

2.       втори етап – решаване на три въпроса и/или казуса със свободен отговор.

(4) Изпитът по търговско право се провежда чрез решаване на тест от 100 затворени въпроса с по 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите са разделени в 5 модула, като всеки модул има по две групи въпроси, разпределени поравно в зависимост от тяхната тежест:

а) модул 1 с въпроси по части „Обща част“ и „Видове търговци“ на Търговския закон, който представлява 36 на сто от общия брой въпроси;

б) модул 2 с въпроси от областта за преобразуване на търговските дружества от Част Втора „Видове търговци“ на Търговския закон, който представлява 10 на сто от общия брой въпроси;

в) модул 3 с въпроси по Трета Част „Търговски сделки“ на Търговския закон, който представлява 36 на сто от общия брой въпроси;

г) модул 4 с въпроси по части „Несъстоятелност“ и „Производство по стабилизация на търговец“ на Търговския закон, който представлява 14 на сто от общия брой въпроси;

д) модул 5 с въпроси от областта на специалното търговско право, който представлява 4 на сто от общия брой въпроси.

(5) Изпитът по данъчно и осигурително право се провежда чрез решаване на тест от 80 затворени въпроса с по 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите са разделени в 6 модула, като всеки модул има по две групи въпроси, разпределени поравно в зависимост от тяхната тежест:

а) модул 1 с въпроси по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който представлява 7 на сто от общия брой въпроси;

б) модул 2 с въпроси от областта на корпоративното подоходно облагане, който представлява 38 на сто от общия брой въпроси;

в) модул 3 с въпроси от областта на данък върху добавената стойност, който представлява 30 на сто от общия брой въпроси;

г) модул 4 с въпроси от областта на данъчното облагане на доходите на физическите лица, който представлява 13 на сто от общия брой въпроси;

д) модул 5 с въпроси от областта на облагането с местни данъци, който представлява 5 на сто от общия брой въпроси;

е) модул 6 с въпроси от областта на общественото осигуряване, който представлява 7 на сто от общия брой въпроси.

Чл. 15. (1) За всеки изпит, с изключение на вторите етапи на изпитите по счетоводство и независим финансов одит, на случаен принцип информационната система генерира от базата данни индивидуален вариант на тест с въпроси за  всеки кандидат.

 (2) Точките, които измерват сложността на въпросите/казусите, се обявяват в съответния тест, като всеки индивидуален вариант отговаря на изискванията, посочени в чл. 14 за съответния изпит.

Чл. 16.  Продължителността на изпитите е:

  1. първи етап на изпита по счетоводство (тест със затворени въпроси) – 4  часа;

  2. втори етап на изпита по счетоводство (въпроси или казуси със свободен отговор) – 4 часа;

  3. първи етап на изпита по независим финансов одит (тест със затворени въпроси) – 4 часа;

  4. втори етап на изпита по независим финансов одит (въпроси или казуси със свободен отговор) – 4 часа;

  5. изпит по търговско право (тест със затворени въпроси) – три часа;

  6. (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) изпит по данъчно и осигурително право (тест със затворени въпроси) – 4 часа;

  7. (Нова, Решение № 129/09.08.2022 г. на КПНРО) изпит по българско счетоводно законодателство (тест със затворени въпроси) – 2 часа.

 

Чл. 17. При провеждане на втория етап от изпитите по счетоводство и независим финансов одит кандидатите могат да ползват съответната специализирана литература – НСС, МСС, МОС, ЕКПС и ЗНФО, която се осигурява от ИДЕС.

Чл. 18. (1) Всеки кандидат избира поредността на явяване на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител по обявения график за съответната изпитна сесия.

(2) Всеки кандидат има право да се яви по избор на всеки изпит по чл. 15 от ЗНФО, съгласно обявения график за изпитната сесия. 

(3) За явяване на втори етап от изпитите по счетоводство и независим финансов одит всеки кандидат има право на избор в рамките на изпитната сесия, при спазване на изискването на чл. 26 от Правилата.

(4) (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) Кандидатите имат право да се явяват на изпитите по чл. 15 от ЗНФО до успешното им полагане в рамките на 5 последователни изпитни сесии, считано  от успешното полагане на първия изпит по чл. 15 от ЗНФО. Ако при условията на предходното изречение кандидатът не е положил успешно всички изпити, същият има възможност за откриване на нова процедура.

Чл. 19. ИДЕС приема и публикува на интернет страницата си Инструкция за провеждане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител, съдържаща подробна информация и изисквания за провеждане на изпитите.

Чл. 20. Регистрирането на кандидатите в информационната система „ИДЕС за провеждане на електронни изпити“ се извършва, след като всеки кандидат въведе следните данни:

1.       наименование на изпита;

2.       единен граждански номер; 

3.       регистрационен номер в ИДЕС.

Чл. 21. Преди започването на всеки изпит на всички кандидати се дават кратки устни указания/насоки и инструкции за провеждане на съответния изпит и указания за работа с информационната система.

Чл. 22. (1) Провеждането на съответния изпит започва след регистрирането на всички кандидати в информационната система. След регистрацията в информационната система за всеки кандидат автоматично се генерира анонимен номер, различен от индивидуалния му номер за изпита. Анонимният номер е криптиран и не се визуализира.

(2) След започване на изпита чрез информационната система се генерира протокол с имената на явилите се кандидати и техните индивидуални номера за изпита.

(3) След изтичане на определената за всеки изпит времева продължителност съгласно чл. 16 от Правилата се обявява край на изпита и прекратяване на работата от кандидатите.

(4) След обявяване края на изпита кандидатът прекратява работа, предава работните материали, съгласно указанията и се подписва в протокола за изпита по ал. 2.

(5) В информационната система във връзка със съответния изпит за всеки кандидат се съхранява защитена информация за дадените от него отговори по всеки въпрос или казус. За втори етап от съответните изпити информацията по предходното изречение е и на хартиен носител.

 

 

 

 


 


© ИДЕС, 2022 г.