НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ

  

Чл. 11. (1) Изпитите за дипломиран експерт-счетоводител съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНФО се провеждат ежегодно в изпитна сесия по график, утвърден от Управителния съвет (УС) на ИДЕС;

(2) Графикът за изпитната сесия съдържа минимум по две дати за всеки изпит.

(3) Графикът се обявява на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) не по-късно от два месеца преди датата на първия изпит от изпитната сесия.

(3) При необходимост в една календарна година може да се проведе допълнителна изпитна сесия.

(4) Изпитите се провеждат писмено в електронен вариант чрез информационната система „ИДЕС за провеждане на електронни изпити“, функционираща в IT инфраструктурата на Тестовия център на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) чрез работни станции за всеки кандидат.

(5) Информационната система по ал. 4 гарантира сигурност и надеждност при генериране на въпроси за изпитните варианти, обработка и оповестяване на резултатите от изпитите.

 

 

 

 


 


© ИДЕС, 2019 г.