НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ДОКУМЕНТИ

 

 

Чл. 14. (1) За започване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител кандидатите подават в срок от 1 до 30 септември на съответната година заявление и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея.

(2) В заявлението кандидатите посочват годината, в която желаят да започнат полагането на изпитите. Заявленията се вписват в създаден за целта регистър при ИДЕС.

Чл. 15. (1) В срок до 10 октомври на съответната година комисията по чл. 5, ал. 2, т. 6 изготвя протокол за резултатите от оценката за съответствие на дипломите за висше образование на кандидатите спрямо изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗНФО. В протокола за всеки кандидат се посочва приравняването и учебните дисциплини, по които той трябва да положи допълнителен изпит по реда на тези правила.

(2) Оценката за съответствие се извършва съгласно критериите, посочени в Приложение № 1 към правилата.

Чл. 16. В срок до 20 октомври на съответната година протоколът по чл. 15, ал. 1 от тези правила и учебните програми по чл. 12, ал. 5 се обявяват на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

Чл. 17. В срок до 30 октомври на съответната година кандидатите подават заявления по образец за явяване на изпитите по учебните дисциплини, определени по чл. 15, ал. 1 от тези правила, като посочват по кой изпит на коя изпитна сесия ще се явяват.

Чл. 18. (1) Изпитите по чл. 12, ал. 5 се провеждат в две сесии – през месец ноември на текущата и през месец януари на следващата година.

(2) За резултатите от всеки изпит се съставя протокол. Всеки протокол се подписва от преподавателя, който е провел изпита, и от отговорния за изпитите член на УС на ИДЕС.

(3) За всеки изпит по чл. 12, ал. 5 кандидатите заплащат такса, определена от УС на ИДЕС на база отчетените разходи за организиране и провеждане на изпитите от предходната година. Таксата се внася в приход на ИДЕС преди подаване на заявлението за явяване на изпит.

Чл. 19. (1) Документите за явяване на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО се подават от 1 до 15 май на съответната година. Подаването на документите в този срок е условие за допускане до изпита по счетоводство.

(2) За всеки изпит по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО кандидатите заплащат такса, определена от УС на ИДЕС на база отчетените разходи за организиране и провеждане на изпитите от предходната година. Таксата се внася в приход на ИДЕС преди подаване на заявлението за явяване на изпит.

(3) Документите за откриване на процедурата по кандидатстване включват:

1.    заявление по образец;

2.    нотариално заверено копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО);

3.    извлечение от протоколите за изпитите по чл. 12, ал. 5, което се прилага служебно от ИДЕС;

4.    документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

5.    свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

6.    заверено фотокопие на лична карта;

7.    документ за платена такса за изпит по счетоводство.

(4) Документите по ал. 3 се прилагат в досието на кандидата.

Чл. 20. За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е изпълнил изискванията по чл. 13 и чл. 14 от същия закон и да е представил документите по чл. 19, ал. 3 от правилата.

Чл. 21. Удостоверяване на професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО и практическото обучение по чл. 16, ал. 1 от същия закон се извършва съгласно Приложение № 2 от правилата.

Чл. 22. За всеки следващ изпит след този по счетоводство, но не по-късно от 10 дни преди датата на съответния изпит, се подава заявление за допускане с приложен документ за платена такса.

Чл. 23. Когато определен с правилата срок изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се счита първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

Чл. 24. При подаване на заявление за явяване на изпит в следваща календарна година се подава ново свидетелство за съдимост.

Чл. 25. Положилите успешно изпита по счетоводство имат право да се явяват на останалите три изпита до 5 пъти за всеки изпит през следващите 7 последователни сесии.

 

 

 


 


© ИДЕС, 2019 г.