НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ОЦЕНЯВАНЕ

  

 

 

Чл. 66. (1) Оценяване на резултатите на кандидатите от тестовете със затворени въпроси се извършва от информационната система въз основа на предоставените от ИДЕС на администраторите верни отговори.

(2) Оценяване на резултатите на кандидатите от въпросите и казусите със свободни отговори се извършва от комисиите по подготовка и провеждане на съответните изпити.

Чл. 67. Успешно положен изпит по счетоводство и независим финансов одит е този, при който на втория етап от съответния изпит кандидатът е получил не по-малко 70 на сто от максимално възможния брой точки. До втори етап на съответния изпит се допускат кандидатите, получили не по-малко от 70 на сто от максимално възможния брой точки на изпитния тест със затворени въпроси от първи етап.

Чл. 68. Успешно положен изпит по търговско право и по данъчно и осигурително право е този, при който кандидатът е получил не по-малко 75 на сто от максимално възможния брой точки.

Чл. 69. Резултатите от изпитите се обявяват публично на интернет страницата на ИДЕС, както следва:

1.    резултатите от изпитите с тестове със затворени въпроси се обявяват на следващия ден след провеждането им;

2.    резултатите от вторите етапи на изпитите с въпроси или казуси със свободни отговори се обявяват до 5 работни дни след провеждането им.

 

Раздел II

Тест със затворени въпроси

Чл. 70. За всеки даден верен отговор от изпитите със затворени въпроси  кандидатите получават съответния брой точки, в зависимост от тежестта на въпроса, както следва:

1.    за верен отговор на въпрос с ниска степен на трудност –  5 точки;

2.    за верен отговор на въпрос с висока степен на трудност – 10 точки;

3.    за неверен отговор или непосочен отговор – нула точки.

Чл. 71. (1) След приключване на съответния изпит и преди да са въведени в информационната система верните отговори администраторите изготвят протокол за всеки кандидат с информация за дадените от него отговори по всеки от въпросите.

(2) До 30 минути след приключване на изпита председателят на комисията по подготовка и провеждане на изпита предоставя на администраторите на информационната система верните отговори за въвеждането им в нея.

 (3) След приключване въвеждането на верните отговори администраторите на информационната система предоставят на председателя на комисията по подготовка и провеждане на изпита протоколи за резултатите на кандидатите – общ и индивидуални за всеки от кандидатите.

(4) Протоколите по ал. 3 се предоставят на електронен и хартиен носител и съдържат следната информация:

 

1.    Общият протокол съдържа информация за всеки от явилите се на изпита кандидати, както следва:

а) регистрационен номер в ИДЕС;

б) трите имена;

в) единен граждански номер;

г) индивидуален номер за изпита;

д) получен общ брой точки за верни отговори и процентно съотношение спрямо общия брой възможни точки;

е) информация дали изпитът е положен успешно.

2.    Индивидуалните протоколи съдържат информация за всеки от явилите се на изпита кандидати по въпроси, както следва:

а) индивидуален номер за изпита;

б) въпросите по пореден номер;

в) верните отговори по всеки от въпросите;

г) посочените от кандидата отговори по всеки от въпросите,;

д) получен общ брой точки.

(5) Протоколите на хартиен носител се подписват от администраторите на информационната система, които са ги отпечатали.

Раздел III

Въпроси или казуси със свободни отговори

Чл. 72. (1) Общият брой точки за вярно решаване на въпросите или казусите със свободни отговори е 100.

(2) Въпросите или казусите със свободни отговори са по един от три групи, в зависимост от тяхната тежест:

а) въпроси или казуси с тежест 20 точки;

б) въпроси или казуси с тежест 30 точки;

в) въпроси или казуси с тежест 50 точки.

(3) Разпределение на точките по отделни етапи или части от решаването на всеки въпрос или казус със свободни отговори се предлага от съставителите, проверява се от съответните комисии по подготовка и провеждане на изпитите и от рецензентите, след което се приема от комисиите.

Чл. 73. (1) Отговорите на всеки от кандидатите на въпросите или казусите със свободни отговори се проверяват от двама проверители, самостоятелно и независимо един от друг.

(2) При различие в оценките на проверителите, когато едната е под, а другата е над 70 на сто от максимално възможния брой точки за изпита (втори етап), отговорите на кандидата се проверяват от трети проверител – арбитър. Резултатът, получен от проверката на арбитъра, се приема за окончателен.

(3) За резултатите от проверка на дадените отговори проверителите съставят и подписват индивидуален протокол за всеки анонимен номер. Протоколът съдържа информация за получения общ брой точки.

(4) Председателите на съответните комисии по подготовка и провеждане на изпитите предават протоколите по ал. 3 на администраторите, които въвеждат данните от тях в информационната система.

Чл. 74. (1) След въвеждане на резултатите по чл. 73, ал. 1 администраторите на информационната система предоставят на председателя на съответната комисия по подготовка и провеждане на изпита протокол за резултатите на кандидатите.

(2) Протоколът по ал. 1 се предоставя на електронен и хартиен носител. Протоколът на хартиен носител се подписва от администратора на информационната система, който го е отпечатал.

(3) Протоколът по ал. 1 съдържа следната информация за всеки от явилите се на изпита кандидати:

а) регистрационен номер в ИДЕС;

б) трите имена;

в) единен граждански номер;

г) индивидуален номер за изпита;

д) получен общ брой точки за верни отговори и процентно съотношение спрямо общия брой възможни точки;

е) информация дали изпитът е положен успешно.


© ИДЕС, 2019 г.