НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ОЦЕНЯВАНЕ

  

 

Глава шеста

ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чл. 23. (1) Оценяване на резултатите на кандидатите от тестовете със затворени въпроси се извършва от информационната система по чл. 11, ал. 4.

(2) За всеки даден верен отговор от изпитите със затворени въпроси кандидатите получават съответния брой точки, в зависимост от тежестта на въпроса, както следва:

1.       за верен отговор на въпрос с ниска степен на трудност –  5 точки;

2.       за верен отговор на въпрос с висока степен на трудност – 10 точки;

3.       за неверен отговор или непосочен отговор – нула точки.

Чл. 24. (1) Оценяване на резултатите на кандидатите на тестовете с  въпроси и/или казуси със свободни отговори се извършва от комисиите по подготовка и провеждане на съответните изпити.

(2) При проверка на отговорите на кандидатите изпитните им работи по ал. 1 се идентифицират с анонимния номер по чл. 22, ал. 1 от настоящите Правила.

(3) Проверката на изпитните работи по ал. 2 се осъществява от разпечатка на хартиен носител на отговорите на всеки кандидат, като всяка страница съдържа декриптирания анонимен номер по чл. 22 ал. 1 от настоящите Правила. Разпечатките на хартиен носител се правят от администраторите на информационната система в деня на провеждане на съответния изпит, след обявяване на края му.

Чл. 25. (1) За оценяването на резултатите на кандидатите на тестовете с въпроси и/или казуси със свободни отговори се прилагат критериите и приетото разпределение на точките по отделните части от решаването на всеки въпрос или казус със свободни отговори, предложено от съставителите, проверено от съответните комисии по подготовка и провеждане на изпитите и от рецензентите.

(2) Отговорите на всеки от кандидатите на въпросите и/или казусите със свободни отговори се проверяват от двама проверители, самостоятелно и независимо един от друг.

(3) При различие от по-малко от 10 точки между оценките на проверителите за окончателна се приема оценката на проверителя, която е по-висока.

(4) При различие от 10 или повече точки между оценките на проверителите, отговорите на кандидата се проверяват от трети проверител – арбитър. Резултатът, получен от проверката на арбитъра, се приема за окончателен.

Чл. 26. Успешно положен изпит е когато кандидатът е получил:

1. (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) за изпит по счетоводство – комбинирана оценка, образувана от изчисления относителен дял от получените резултати от първи и втори етап на изпита. Относителният дял за първия етап е 40 на сто, а от втория етап – 60 на сто Общата оценка се формира като сбор от 40 на сто относителен дял от получения резултат от първи етап и 60 на сто относителен дял от получения резултат от втори етап. Право за явяване на втори етап от изпита имат кандидатите получили резултат от първи етап минимум 50 на сто от максималния брой точки за този етап. За втори етап не се изисква постигане на минимално ниво за преминаването му. Успешен изпит е този, при който кандидатът е получил обща оценка 65 на сто или повече от двата етапа на изпита.

2. (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) за изпит по независим финансов одит – комбинирана оценка, образувана от изчисления относителен дял от получените резултати от първи и втори етап на изпита. Относителният дял за първия етап е 40 на сто, а от втория етап – 60 на сто Общата оценка се формира като сбор от 40 на сто относителен дял от получения резултат от първи етап и 60 на сто относителен дял от получения резултат от втори етап. Право за явяване на втори етап от изпита имат кандидатите получили резултат от първи етап минимум 50 на сто от максималния брой точки за този етап. За втори етап не се изисква постигане на минимално ниво за преминаването му. Успешен изпит е този, при който кандидатът е получил обща оценка 65 на сто или повече от двата етапа на изпита.

3. (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) за изпит по търговско право – 65 на сто от максималния брой точки.

4. (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) за изпит по данъчно и осигурително право – 65 на сто от максималния брой точки.

5. (Нова, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) за изпит по българско счетоводство законодателство - 65 на сто от максималния брой точки.

Чл. 27. (1) Резултатите от изпитите се обявяват публично на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg), както следва:

1.       резултатите от изпитите с тестове със затворени въпроси се обявяват след приключване на изпита;

2.       резултатите от вторите етапи на изпитите провеждани с въпроси или казуси със свободни отговори се обявяват до 10 работни дни след провеждането им.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа следното:

а) регистрационен номер в ИДЕС;

б) трите имена;

в) индивидуален номер за изпита;

д) информация дали изпитът е положен успешно.

 

 


© ИДЕС, 2022 г.