НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Глава трета

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 4. Кандидат за дипломиран експерт-счетоводител може да бъде само лице с добра репутация, което има висше образование и професионален стаж съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3 на ЗНФО.

Чл. 5. (1) За започване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител кандидатите подават заявление, придружено с нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея.

(2) В заявлението кандидатите посочват годината, в която желаят да започнат полагането на изпитите. Заявленията се вписват в създаден за целта регистър при ИДЕС.

Раздел I

Изисквания за допускане до изпити за дипломиран експерт-счетоводител и професионален стаж

Чл. 6. (1) За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е положил успешно изпити във висше училище по посочените в чл. 14, ал. 1 от същия закон области.

(2) Доказателство за успешно положени изпити по посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области е диплома за висше образование и приложението към нея или удостоверение от Националния център за информация и документация към Министерство на образованието и науката за признаване на диплома от чуждестранно висше училище.

(3) Когато посочените в приложението към дипломата учебни дисциплини са със сходно наименование и съдържание на посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области се извършва приравняване. Приравняването се извършва съгласно предварително утвърдени критерии за съответствие между изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО и учебните дисциплини, преподавани във висшите училища съгласно Приложение № 1 към Правилата.

(4) Завършен от кандидат курс в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, който не е част от обучение по програма за степен “бакалавър” или “магистър”, не се признава като основание за изпълнение изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗНФО.

(5) Оценката за съответствие се извършва съгласно критериите, посочени в Приложение № 1. Резултатите от оценката за съответствие на дипломите за висше образование на кандидатите спрямо изискванията на чл. 14 ал. 1 от ЗНФО се обявява на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg), като се посочва и необходимостта от полагане на допълнителни и/или приравнителни изпити по реда на Правилата.

(6) Кандидат, който не е положил изпит по някоя от областите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО, ги полага в ИДЕС пред хабилитирани преподаватели по съответната дисциплина, след подаване на заявление по образец в срок обявен за всяка календарна година на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

(7) Изпитите за съответните области по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО се провеждат от преподаватели, определени от ръководителя на съответната катедра на висше училище, по предварително обявена учебна програма, по която се провежда обучението в това висше училище.

(8) Изпитите по ал. 6 се провеждат по предварително обявен график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

(9) За резултатите от всеки изпит се съставя протокол от преподавателя, който е провел изпита.

(10) Протоколите по ал. 9 се обявяват на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) в 7-дневен срок от провеждане на съответния изпит.

(10а) (Нова, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) На кандидатите, успешно положили изпити по чл. 14 от ЗНФО, ИДЕС издава съответното удостоверение.

(11) Ежегодно на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) се публикува информация за графика на приемане на документи, учебните програми и графика за провеждане на изпити по ал. 8.

Чл. 7. (1) Удостоверяване на професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО и практическото обучение по чл. 16, ал. 1 от същия закон се извършва съгласно Приложение № 2 от Правилата.

 (2) Практическото обучение съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗНФО, се признава за част от общия професионален стаж, изискван по чл. 13, ал. 2 от същия закон. Когато практическо обучение в областта на независимия финансов одит на годишни финансови отчети или други финансови отчети се полага по втори трудов договор, продължителността му се приравнява към работа по основен трудов договор според правилата на чл. 111 и 113 от Кодекса на труда.

Раздел Iа

Изисквания за допускане до изпити за дипломиран експерт-счетоводител и професионален стаж за кандидати, положили успешно такива изпити пред организация, която е оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава - членка на Европейския съюз или в трета държава

(Нов, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО)

Чл. 7а. (Нов, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители сключва споразумения за двустранно признаване на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител с професионални организации, които са оправомощени да провеждат изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държави – членки на Европейския съюз, или в трети държави в което се съдържат условията за взаимно признаване.

 (2) Споразуменията по ал. 1 влизат в сила след одобряване от КПНРО.

Чл. 7б. (Нов, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) (1) Пълноправните членове на организация, оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава – членка на Европейския съюз или в трета държава, които са придобили правоспособност да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети:

1.        трябва да отговарят на изискванията на професионалния Етичен кодекс, издаден от Международната федерация на счетоводителите (IFAC);

2.       полагат изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език по реда на тези правила.

(2) Пълноправните членове на организация, оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава – членка на Европейския съюз или в трета държава, които не са придобили правоспособност да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети:

1.       трябва да отговарят на изискванията на професионалния Етичен кодекс, издаден от Международната федерация на счетоводителите (IFAC);

2.       полагат изпити по счетоводство и одит в съответствие с изискванията на ЗНФО, съгласно условията, посочени в писмено споразумение между ИДЕС и съответната професионалната организация, и по реда на тези правила;

3.       полагат тест за пригодност по българско счетоводно законодателство на български език в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 3 от ЗНФО и по реда на тези правила;

4.       полагат изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език по реда на тези правила.

(3) За започване на процедура за полагане на изпитите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗНФО кандидатите подават необходимите документи по реда на чл. 8 от тези правила.

Чл. 7в. (Нов, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) (1) Кандидати, които имат тригодишен професионален опит по задължителен финансов одит (като наето лице по трудово правоотношение от регистриран одитор, съдружник или акционер в дружество или група от дружества, които имат за предмет на дейност финансов одит, член на професионална организация на друга държава – членка на Европейския съюз, която е предоставила на съответното дружество правото да извършва дейност по задължителен финансов одит в съответната държава членка), се вписват в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители и могат да кандидатстват за вписване в регистъра на регистрираните одитори.

(2) Кандидати, които нямат тригодишен опит във финансовия одит (като наето лице по трудово правоотношение от регистриран одитор, съдружник или акционер в дружество или група от дружества, които имат за предмет на дейност финансов одит), кандидатстват за вписване в регистъра на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 7г. (Нов, Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) За удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 7б и 7в, кандидатите подават в ИДЕС необходимите документи съгласно Приложение № 3 към правилата, съпроводени с превод на български език от заклет преводач и в съответствие с изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Раздел II

Изисквания за кандидатстване за започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО

Чл. 8. (1) За да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е изпълнил изискванията по чл. 13 и чл. 14 от същия закон и да е представил документите по ал. 3 от Правилата.

(2) (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) За започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО се подават документи два пъти през годината в срок, предварително обявен за всяка календарна година на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg). Обявяването се извършва не по-късно от два месеца преди датата на първия изпит от изпитната сесия.

 (3) (Изм., Решение № 129/09.08.2022 г. на КПНРО) Документите за откриване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител, които се прилагат към електронното заявление за участие, включват:

  1. (Отм., Решение № 129/09.08.2022 г. на КПНРО); 

  2. (Изм., Решение № 129/09.08.2022 г. на КПНРО) нотариално заверено копие от диплома за висше образование;

  3. извлечение от протоколите за изпитите по чл. 6, ал. 9, което се прилага служебно от ИДЕС;

  4. документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

  5. свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

  6. копие на документ за самоличност;

  7. за всеки изпит по чл. 15 от ЗНФО, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) се подава заявление за допускане до съответния изпит с приложен документ за платена такса.

(4) (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) Документите по ал. 3 се подават чрез електронна платформа „ИДЕС – кандидати за дипломирани експерт-счетоводители“. Редът за администриране на тази платформа се урежда с приети от УС на ИДЕС правила.

(5) При подаване на заявление за явяване на изпит в следваща календарна година се подава ново свидетелство за съдимост.

(6) (Изм., Решение № 35/08.02.2021 г. на КПНРО) Документите по ал. 3 се прилагат в електронно досие на кандидата.


 

 

 © ИДЕС, 2022 г.