НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл. 12. (1) Кандидат за дипломиран експерт-счетоводител може да бъде само лице с добра репутация, което има висше образование и професионален стаж съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3 от ЗНФО.

(2) За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е положил успешно изпити във висше училище по посочените в чл. 14, ал. 1 от същия закон области.

(3) Доказателство за успешно положени изпити по посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области е диплома за висше образование и приложението към нея или удостоверение от Националния център за информация и документация към Министерство на образованието и науката за признаване на диплома от чуждестранно висше училище.

(4) Когато посочените в приложението към дипломата учебни дисциплини са със сходно наименование и съдържание на посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области се извършва приравняване. Приравняването се извършва с решение на комисията по чл. 5, ал. 2, т. 6 съгласно предварително утвърдено съответствие между изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО и учебните дисциплини, преподавани във висшите училища. При необходимост комисията може да изисква от съответните висши училища  допълнителна информация за учебните програми за преподаваните учебни дисциплини.

(5) Кандидат, който не е положил изпит по някоя от областите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО, го полага в ИДЕС пред хабилитирани преподаватели по съответната дисциплина. Този изпит се провежда от преподавател, оправомощен по съответния ред от висше училище, по предварително обявена учебна програма, по която се провежда обучението във висшето училище.

(6) Завършен от кандидат курс в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, който не е част от обучение по програма за степен “бакалавър” или “магистър”, не се признава като основание за изпълнение изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗНФО.

Чл. 13. (1) Практическото обучение съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗНФО, се признава за част от общия професионален стаж, изискван по чл. 13, ал. 2 от същия закон. Когато практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети се полага по втори трудов договор, продължителността му се приравнява към работа по основен трудов договор според правилата на чл. 111 и 113 от Кодекса на труда.

(2) Регистрираните одитори и одиторските дружества, при които кандидатите преминават практическо обучение по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗНФО, подлежат на контрол относно реалното осъществяване на обучението чрез проверки от ИДЕС.

Чл. 14. (1) За започване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител кандидатите подават в срок от 1 до 30 септември на съответната година заявление и нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея.

(2) В заявлението кандидатите посочват годината, в която желаят да започнат полагането на изпитите. Заявленията се вписват в създаден за целта регистър при ИДЕС.

Чл. 15. (1) В срок до 10 октомври на съответната година комисията по чл. 5, ал. 2, т. 6 изготвя протокол за резултатите от оценката за съответствие на дипломите за висше образование на кандидатите спрямо изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗНФО. В протокола за всеки кандидат се посочва приравняването и учебните дисциплини, по които той трябва да положи допълнителен изпит по реда на тези правила.

(2) Оценката за съответствие се извършва съгласно критериите, посочени в Приложение № 1 към правилата.

Чл. 16. В срок до 20 октомври на съответната година протоколът по чл. 15, ал. 1 от тези правила и учебните програми по чл. 12, ал. 5 се обявяват на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

Чл. 17. В срок до 30 октомври на съответната година кандидатите подават заявления по образец за явяване на изпитите по учебните дисциплини, определени по чл. 15, ал. 1 от тези правила, като посочват по кой изпит на коя изпитна сесия ще се явяват.

Чл. 18. (1) Изпитите по чл. 12, ал. 5 се провеждат в две сесии – през месец ноември на текущата и през месец януари на следващата година.

(2) За резултатите от всеки изпит се съставя протокол. Всеки протокол се подписва от преподавателя, който е провел изпита, и от отговорния за изпитите член на УС на ИДЕС.

(3) За всеки изпит по чл. 12, ал. 5 кандидатите заплащат такса, определена от УС на ИДЕС на база отчетените разходи за организиране и провеждане на изпитите от предходната година. Таксата се внася в приход на ИДЕС преди подаване на заявлението за явяване на изпит.

Чл. 19. (1) Документите за явяване на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО се подават от 1 до 15 май на съответната година. Подаването на документите в този срок е условие за допускане до изпита по счетоводство.

(2) За всеки изпит по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО кандидатите заплащат такса, определена от УС на ИДЕС на база отчетените разходи за организиране и провеждане на изпитите от предходната година. Таксата се внася в приход на ИДЕС преди подаване на заявлението за явяване на изпит.

(3) Документите за откриване на процедурата по кандидатстване включват:

1.    заявление по образец;

2.    нотариално заверено копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО);

3.    извлечение от протоколите за изпитите по чл. 12, ал. 5, което се прилага служебно от ИДЕС;

4.    документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

5.    свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

6.    заверено фотокопие на лична карта;

7.    документ за платена такса за изпит по счетоводство.

(4) Документите по ал. 3 се прилагат в досието на кандидата.

Чл. 20. За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е изпълнил изискванията по чл. 13 и чл. 14 от същия закон и да е представил документите по чл. 19, ал. 3 от правилата.

Чл. 21. Удостоверяване на професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО и практическото обучение по чл. 16, ал. 1 от същия закон се извършва съгласно Приложение № 2 от правилата.

Чл. 22. За всеки следващ изпит след този по счетоводство, но не по-късно от 10 дни преди датата на съответния изпит, се подава заявление за допускане с приложен документ за платена такса.

Чл. 23. Когато определен с правилата срок изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се счита първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

Чл. 24. При подаване на заявление за явяване на изпит в следваща календарна година се подава ново свидетелство за съдимост.

Чл. 25. Положилите успешно изпита по счетоводство имат право да се явяват на останалите три изпита до 5 пъти за всеки изпит през следващите 7 последователни сесии.

 © ИДЕС, 2019 г.