НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Глава трета

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 4. Кандидат за дипломиран експерт-счетоводител може да бъде само лице с добра репутация, което има висше образование и професионален стаж съгласно изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3 на ЗНФО.

Чл. 5. (1) За започване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител кандидатите подават заявление, придружено с нотариално заверено копие от дипломата за висше образование, заедно с приложението към нея.

(2) В заявлението кандидатите посочват годината, в която желаят да започнат полагането на изпитите. Заявленията се вписват в създаден за целта регистър при ИДЕС.

Раздел I

Изисквания за допускане до изпити за дипломиран експерт-счетоводител и професионален стаж

Чл. 6. (1) За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е положил успешно изпити във висше училище по посочените в чл. 14, ал. 1 от същия закон области.

(2) Доказателство за успешно положени изпити по посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области е диплома за висше образование и приложението към нея или удостоверение от Националния център за информация и документация към Министерство на образованието и науката за признаване на диплома от чуждестранно висше училище.

(3) Когато посочените в приложението към дипломата учебни дисциплини са със сходно наименование и съдържание на посочените в чл. 14, ал. 1 от ЗНФО области се извършва приравняване. Приравняването се извършва съгласно предварително утвърдени критерии за съответствие между изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО и учебните дисциплини, преподавани във висшите училища съгласно Приложение № 1 към Правилата.

(4) Завършен от кандидат курс в Институт за следдипломна квалификация към висше училище, който не е част от обучение по програма за степен “бакалавър” или “магистър”, не се признава като основание за изпълнение изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗНФО.

(5) Оценката за съответствие се извършва съгласно критериите, посочени в Приложение № 1. Резултатите от оценката за съответствие на дипломите за висше образование на кандидатите спрямо изискванията на чл. 14 ал. 1 от ЗНФО се обявява на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg), като се посочва и необходимостта от полагане на допълнителни и/или приравнителни изпити по реда на Правилата.

(6) Кандидат, който не е положил изпит по някоя от областите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО, ги полага в ИДЕС пред хабилитирани преподаватели по съответната дисциплина, след подаване на заявление по образец в срок обявен за всяка календарна година на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

(7) Изпитите за съответните области по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО се провеждат от преподаватели, определени от ръководителя на съответната катедра на висше училище, по предварително обявена учебна програма, по която се провежда обучението в това висше училище.

(8) Изпитите по ал. 6 се провеждат по предварително обявен график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg).

(9) За резултатите от всеки изпит се съставя протокол от преподавателя, който е провел изпита.

(10) Протоколите по ал. 9 се обявяват на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) в 7-дневен срок от провеждане на съответния изпит. 3

(11) Ежегодно на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) се публикува информация за графика на приемане на документи, учебните програми и графика за провеждане на изпити по ал. 8.

Чл. 7 (1) Удостоверяване на професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО и практическото обучение по чл. 16, ал. 1 от същия закон се извършва съгласно Приложение № 2 от Правилата.

(2) Практическото обучение съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗНФО, се признава за част от общия професионален стаж, изискван по чл. 13, ал. 2 от същия закон. Когато практическо обучение в областта на независимия финансов одит на годишни финансови отчети или други финансови отчети се полага по втори трудов договор, продължителността му се приравнява към работа по основен трудов договор според правилата на чл. 111 и 113 от Кодекса на труда.

Раздел II

Изисквания за кандидатстване за започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО

Чл. 8. (1) За да се яви на изпитите по чл. 15, ал. 1 от ЗНФО, кандидатът трябва да е изпълнил изискванията по чл. 13 и чл. 14 от същия закон и да е представил документите по ал. 3 от Правилата.

(2) За започване на процедура за полагане на изпити по чл. 15 от ЗНФО се подават документи в срок, предварително обявен за всяка календарна година на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg). Обявяването се извършва не по-късно от два месеца преди датата на първия изпит от изпитната сесия.

(3) Документите за откриване на процедурата за полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител включват:

1. заявление по образец;

2. нотариално заверено копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО);

3. извлечение от протоколите за изпитите по чл. 6, ал. 9, което се прилага служебно от ИДЕС;

4. документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

5. свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

6. копие на документ за самоличност;

7. за всеки изпит по чл.15 от ЗНФО, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) се подава заявление за допускане до съответния изпит с приложен документ за платена такса.

 

(4) Когато определен с правилата срок изтича в почивен или неприсъствен ден, за краен срок се счита първият работен ден след почивния или неприсъствения ден.

(5) При подаване на заявление за явяване на изпит в следваща календарна година се подава ново свидетелство за съдимост.

(6) Документите по ал. 3 се прилагат в досието на кандидата.

 

 © ИДЕС, 2019 г.