НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ПОДГОТОВКА

Чл. 26. (1) За подпомагане подготовката на кандидатите ИДЕС организира курсове за теоретично и практическо обучение по следните нормативни актове и области:

1.    Международни одиторски стандарти (МОС);

2.    Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти (НСС);

3.    Международни счетоводни стандарти (МСС);

4.    професионална етика и независимост;

5.    търговско право;

6.    данъчно и осигурително право.

(2) Практическото обучение по ал. 1 включва решаването на казуси и задачи от съответните области.

Чл. 27. Курсовете се организират от ИДЕС в съответствие с утвърдени от Комисията по организиране на изпитите учебни планове. Курсовете се провеждат от регистрирани одитори или други експерти с представени акредитации за провежданите курсове след писмено съгласуване с отговорния за изпитите член на УС на ИДЕС. Акредитацията включва учебна програма, литературни източници и биографична справка с доказване на опит по съответната дисциплина.

Чл. 28. (1) За всеки от курсовете по чл. 26 Комисията по организиране на изпитите утвърждава учебна програма.

(2) В учебната програма се включват теоретични въпроси и въпроси за практическо прилагане на теорията по съответната дисциплина, включително разработени примери и решени казуси.

(3) Материалите за курсовете са писмени и се предоставят безплатно на участващите кандидати.

(4) Учебната програма, датата и мястото за провеждане на всеки от курсовете се обявяват на интернет страницата на ИДЕС най-късно един месец преди тяхното започване.

(5) За всеки от курсовете кандидатите заплащат такса, определена от УС на ИДЕС на база отчетените разходи за организиране и провеждане на курсовете от предходната година. Таксата се внася в приход на ИДЕС преди подаване на заявлението за участие в съответния курс.

Чл. 29. Кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител са отговорни за своята подготовка при явяването на изпити. Отговорността на ИДЕС се свежда до организиране на обучение, което има за цел да актуализира и систематизира знанията на кандидатите по отношение на професията.

 

 


© ИДЕС, 2019 г.