НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

ПОДГОТОВКА

 

 

Глава четвърта

ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ

Чл. 9. (1) За подпомагане подготовката на кандидатите ИДЕС организира курсове за теоретично и практическо обучение по следните нормативни актове и области:

1.   Международни одиторски стандарти (МОС);

2.   Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти (НСС);

3.   Международни счетоводни стандарти (МСС);

4.   ЗНФО, професионална етика и независимост;

5.   търговско право;

6.   данъчно и осигурително право.

(2) Практическото обучение по ал. 1 включва решаването на казуси и задачи от съответните области.

(3) Курсовете се организират от ИДЕС по утвърдени учебни планове. Курсовете се провеждат от регистрирани одитори или други експерти с представени акредитации за провежданите курсове. Акредитацията включва учебна програма, литературни източници и биографична справка с доказване на опит по съответната дисциплина.

(4) За всеки от курсовете се утвърждава учебна програма. Учебната програма, датата и мястото за провеждане на всеки от курсовете се публикува на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg) до един месец преди тяхното започване.

(5) В учебната програма се включват теоретични въпроси и въпроси за практическо прилагане на теорията по съответната дисциплина, включително разработени примери и решения на казуси.

(6) Материалите за курсовете са писмени и се предоставят безплатно на участващите кандидати.

Чл. 10. (1) Кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител са отговорни за своята подготовка за целите на явяването на изпитите по чл. 15 от ЗНФО. Отговорността на ИДЕС е относно организирането на обучение, което има за цел да актуализира и систематизира знанията на кандидатите по отношение на професията.

(2) С цел подпомагане на процеса на подготовка и осигуряване на информираност на кандидатите за всяка изпитна сесия, на интернет страницата на ИДЕС се публикуват кратки инструкции за изпитите, включително и илюстративен пример за всеки изпит.

 

 


© ИДЕС, 2022 г.